Algemene gebruiks-voorwaarden VPN Nederland

 

De dienst “VPN Nederland” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Curuno bv. Aan het gebruik van VPN Nederland zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door VPN Nederland te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Curuno bv schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Met VPN Nederland kunt u gebruik maken van een VPN service.

1.2. Om VPN Nederland te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam/wachtwoord of activatiecode af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord en de activatiecode dient u strikt geheim te houden. Curuno bv mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam/wachtwoord of activatiecode, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Curuno bv heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met VPN Nederland worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van VPN Nederland voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden VPN Nederland te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien Curuno bv constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Curuno bv zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.3. Indien naar het oordeel van Curuno bv hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Curuno bv of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Curuno bv gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4. Curuno bv is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.5. Curuno bv kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Curuno bv van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Curuno bv spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Curuno bv onderhoudt VPN Nederland actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Curuno bv dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Curuno bv mag van tijd tot tijd de functionaliteit van VPN Nederland aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Curuno bv zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst VPN Nederland, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Curuno bv. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Curuno bv, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Curuno bv heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Curuno bv besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5. Indien u informatie stuurt naar Curuno bv, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. Curuno bv zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via VPN Nederland, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Curuno bv daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Curuno bv zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Aan het gebruik van VPN Nederland is een vergoeding per abonnementsperiode verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Curuno bv, via iDealbetaling, via creditcard, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Curuno bv beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2. Curuno bv is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Curuno bv meldt.

6.4. In geval van overmacht is Curuno bv nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur- en Abonnementsvoorwaarden

7.1. Ingang overeenkomst voorwaarden Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en zal dan lopen voor een bepaalde tijd.

7.2. Akkoord overeenkomst voorwaarden Door uw betalingsgegevens in te dienen, (i) bevestigt u uw aanvaarding van de geadverteerde aanbieding; (ii) accepteert u en gaat u akkoord met de voorwaarden die hierbij worden verstrekt; en (iii) erkent u en gaat u akkoord met onze Algemene servicevoorwaarden en Privacybeleid. Curuno bv mag deze voorwaarden, alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

7.3. Aanbiedingsvoorwaarden Al onze betaalde diensten worden aangeboden op basis van een serviceperiode. De duur van uw eerste abonnementsperiode is afhankelijk van uw aankoop-selectie. Houd er rekening mee dat de door u gekozen aanbiedingstermijn kan veranderen na de initiële abonnementsperiode (vermeld in de aanbieding of apart aan u gemeld).

Als de aanbieding een korting bevat op de totale prijs die klanten doorgaans betalen voor het eerste abonnement van de geselecteerde periode, kan korting wijzigen aan het einde van de initiële abonnementsperiode.

7.4. Voorwaarden voor abonnement en automatische verlenging Na het einde van uw oorspronkelijke abonnement, wordt uw abonnement automatisch verlengd, en wordt de dan geldende prijs van de dienst in rekening gebracht.

7.4.1. Voor alle abonnementen De door u gekozen betalingsmethode wordt ten minste 14 dagen vóór het begin van de volgende periode in rekening gebracht, tenzij u besluit uw automatische betalingen voor de service te annuleren voordat de nieuwe kosten worden doorgevoerd.

7.4.2. Voor gratis abonnementen Het door jou gekozen gratis abonnement stopt automatisch wanneer de betreffende abonnementsperiode ten einde komt. Bij een gratis abonnement is er geen sprake van automatische verlenging na de oorsprokelijk aangeboden tijdsduur.

7.5. Prijsvoorwaarden Alle prijzen, inclusief terugkerende abonnementskosten, zijn onderhevig aan wijzigingen. Eventuele prijswijzigingen worden in de eerste aanbieding vermeld of van tevoren aan u gecommuniceerd.

7.6. Annuleringen en restituties Binnen 7 dagen na aankoop van onze dienst kan worden aangegeven verder geen gebruik te willen maken van VPN Nederland. Als u hierbij een terugbetaling wilt aanvragen, kunt u dit binnen 7 dagen na aankoop van onze diensten doen. Een abonnement kan op elk moment opgezegd worden, zonder reden.

U kunt een terugkerend abonnement op elk moment annuleren via onze support-afdeling. Geannuleerde accounts worden niet terugbetaald voor het ongebruikte deel van de lopende serviceperiode. Het vooraf betaalde bedrag voor de overeengekomen abonnementsperiode zal niet worden teruggestort.

7.7. Beëindiging overeenkomst Curuno bv kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik gemaakt heeft van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen aan het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Artikel 8. Wijzigingen en voorwaarden

8.1. Wijziging Curuno bv mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2. Aankondiging Curuno bv zal wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Opzegging Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de service na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met VPN Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Curuno bv gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Curuno bv wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Curuno bv is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die VPN Nederland of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.