Privacyverklaring van VPN Nederland

 

Via https://www.vpnnederland.nl (hierna: VPN Nederland) en de daaraan gekoppelde dienst worden privacygevoelige, oftewel persoonsgegevens verwerkt. VPN Nederland is een dienst van Curuno bv, gevestigd in Haarlem, Nederland. Curuno bv is verantwoordelijk voor de dienstverlening van VPN Nederland, namelijk het leveren van een VPN-verbinding. Zij hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en besteedt veel aandacht aan het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Tijdens de verwerking voldoen we aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat:
• we duidelijk onze doeleinden vermelden voordat we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze Privacyverklaring;
• we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• we u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is;
• we passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
• we uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw up aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Curuno bv is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.
Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 02-03-2019.

Gebruik van persoonsgegevens, verkregen via de website https://www.vpnnederland.nl
Door onze website te gebruiken, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• emailadres;

Via onze website verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het emailadres waarmee de bezoeker zich aanmeldt voor de dienst wordt gebruikt om zijn accountgegevens te versturen. Dit emailadres wordt ook gebruikt om belangrijke mededelingen te versturen.
• Het emailadres waarmee de gebruiker contact opneemt met onze online helpdesk, wordt gebruikt om te antwoorden.

Gebruik van persoonsgegevens, verkregen via de app VPN Nederland
Inloggen in onze app is mogelijk door middel van een willekeurig gegenereerde en unieke code. Wat er gebeurt zodra je ingelogd bent in de app, daar kunnen we kort over zijn. VPN Nederland hanteert op alle vlakken een zogeheten ‘zero logs-policy’. Dit betekent:
• VPN Nederland houdt geen logbestanden bij van dataverkeer of activiteit van gebruikers tijdens het gebruik van onze app;
• VPN Nederland houdt geen timestamps bij, zodat we niet weten wanneer een specifieke gebruiker in- of uitlogt;
• VPN Nederland registreert geen IP-adressen van gebruikers van de service. Niet wanner u inlogt, en ook niet tijdens gebruik;
• VPN Nederland houdt geen logbestanden bij van uw DNS-verzoeken op onze servers;
• VPN Nederland houdt geen logbestanden bij van uw (aantal) sessies via onze servers.

VPN Nederland houdt wel gegevens bij van het totale verbruik van bandbreedte op de servers, zodat wij garant kunnen staan voor een optimale verdeling tussen gebruikers. Deze gegevens zijn in geen geval te herleiden tot individuele gebruikers.

 

Contact

U kunt ons een e-mail sturen om ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens die wij via https://www.vpnnederland.nl en de app VPN Nederland verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

 

Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics om de bezoekers van onze website te volgen en om te kijken hoe ze onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, waarin we afspraken hebben gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan om de door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij proberen om die informatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. We nemen onder andere de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens vereist het gebruik van uw unieke, beveiligde activatiecode, of desgewenst uw emailadres en wachtwoord.
• We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen u en onze website te coderen bij het invoeren van uw persoonsgegevens. Zo blijven uw gegevens vertrouwelijk.
• Alle gegevens die worden bewaard, worden opgeslagen op onze eigen, beveiligde servers.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te (laten) verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected].

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.